BBY Yaz Semineri 2016

Hacettepe Üniversitesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “BBY Yaz Semineri”ne kütüphanemizden Yağmur KURŞUN, Hüseyin KAYA, Ayşe KORKMAZ ve Semih GÜNUĞUR katıldı. Seminer kapsamında gerçekleştirilen dersler ve içerikler…

Bilgi ve Belge Yönetiminde Etik

Eğitimin amacı; ilgili mesleki sorunları, Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) etiğine ilişkin temel kavramlar bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisi kazandırmaktır. Bu bağlamda dersin ilk bölümünde temel etik, mesleki etik ve BBY etiği kavramları ve kuramsal yaklaşımlar, ikinci bölümde ise bilgi hizmetleri ve işlemlerinde yaşanan yaygın etik sorunlar üzerinde duruldu.

Kütüphanelerde Eğitim Uygulamaları

Bilginin değişim hızının artması yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu hale getirdi. Eğitim okulların dışına ve ötesine çıkmak durumundadır. Bahsedilen bu zorunluluk kapsamında kütüphanelerde hem hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi söz konusu olmakta hem de kullanıcılar için farklı eğitimlerin kütüphaneler tarafından verilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ders kapsamında; bu eğitimler düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi araçların kullanılabileceği ve eğitimleri daha etkili hale getirmek için neler yapılabileceği vurgulandı.

Bilginin Düzenlenmesi ve RDA

Bu eğitimde; günümüzde hızlı bir artış ve çeşitlenme gösteren bilgi kaynaklarına/nesnelerine kullanıcıların etkin bir şekilde erişimlerini sağlamak için bilgi merkezlerinde gerçekleştirilen kaynak tanımlama, sınıflama ve erişim ile ilgili konulardan bahsedildi.

Uygulamada Yeni Eğilimler

Eğitim; kütüphanelerdeki bazı yeni eğilimler ve uygulamalar hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla “Yeşil kütüphaneler, markalaştırma, oyunlaştırma ve eğitim teknolojileri” konuları üzerinde durulmuştur. Yeşil kütüphaneler kapsamında kütüphanelerin çevre üzerindeki etkileri ve yeşil kütüphane kavramının unsurları (Bina, uygulamalar, hizmetler ve politikalar); “markalaştırma” kapsamında markalaştırma kavramı, pazarlamadan farkı ve kütüphaneler açısından uygulanabilirliği; “oyunlaştırma” kapsamında oyunlaştırma kavramı, oyunlaştırma yaklaşımının kullanıcı eğitimlerinde kullanılması; “eğitim teknolojileri” kapsamında içerik oluşturma araçları ve içerik yönetimi platformları, elektronik ortamda geliştirilecek kullanıcı eğitimi programlarında kullanılabilecek araçlar ve platformlar ele alındı.

Kurumsal İletişim, Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamaları

Eğitimde; güncel gelişmeler çerçevesinde organizasyonlarda iletişim ve bilgi sistemlerini açıklamak, kamu yönetiminden yazışma ve dosyalama uygulamalarını anlatmak, basılı ve elektronik ortamda arşivleme ve belge yönetimi sistemleri kurmak ve geliştirmek için temel beceriler kazandırmak konuları üzerinde duruldu.

Creative Commons: Paylaşım Kültürü ve Açık Lisansların Kullanımı

Bu eğitim eserleri başkalarının yeniden kullanmasını sağlamak için açık lisansların kullanımı, paylaşım kültürü ve Creative Commons ile sağlanan imkanlar üzerine odaklandı.

Bilimsel İletişim, Açık Bilim ve Açık Erişim

Araştırmacılar yeni bilgi ve buluşlarını bilimsel iletişim kanallarıyla dünyaya duyururlar. Bilimsel makaleler, bildiriler, kitaplar bu kanallardan bazılarıdır. Bilimsel iletişim bilim ile ticaretin ara kesitinde yer alan karlı bir iş alanıdır. Bilimsel dergi ve kitap yayıncılığı sektörünün büyüklüğü yılda 7 Milyar Euro’dan fazladır. Ancak Internet ve World Wide Web’in ortaya çıkmasıyla birlikte bilimsel yayıncılık sektöründe büyük değişimler yaşanmakta, araştırmacılar yeni bilgi ve buluşlarını daha yenilikçi yöntemlerle dünyaya duyurabilmekteler. Bunun sonucu olarak özellikle kamu kaynaklarıyla yapılan araştırmaların sonuçlarının ve verilerinin herkese açık olması ve bilginin serbest dolaşımı, gerek dünyada gerekse Avrupa Birliği’nde öncelikli konulardan biri haline geldi. Bu derste; bilimsel iletişim, açık bilim ve açık erişim kavramları üzerinde durulmuş, dünyada ve Türkiye’de açık bilim ve açık erişim altyapısı, açık arşivler, fon sağlayıcı kurum ve araştırma kuruluşlarının açık erişim politikalarından bahsedildi.

Bilgi Merkezlerinde Etki Planlama ve Ölçüm Çalışmaları

Derste; bilgi merkezlerinin değişen kullanıcı ihtiyaçlarını takip etmesi ve bu ihtiyaçlara uygun yeni hizmetler tasarlayabilmesi için ihtiyaç analizi, yol haritası belirleme, sürdürülebilir etki planlama ve etki değerlendirme aşamaları gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.

Bibliyometri ve Koleksiyon Geliştirme

Bir kütüphanenin etkin bir koleksiyon geliştirme ve koleksiyon yönetimi politikası oluşturabilmesi için kullanım verilerini değerlendirmesi gerekmektedir. Kütüphanelerin en kritik fonksiyonlarından biri olan “koleksiyon yönetimi”, bir kütüphanede bulunması ya da bir kütüphanenin erişim sağlaması gereken her türlü materyalin seçimini ve bu materyallerle ilgili kullanım değerlendirmelerinin yapılmasını gerektirir. Bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim araçları üzerinde uygulanmasıdır (Pritchard, 1969). Bradford, Lotka, Urquhart, 80/20, Price gibi bibliyometrik yasalar koleksiyon geliştirmede başvurulabilecek önemli yasalardır. Bu ders kapsamında koleksiyon geliştirmede bibliyometrik yasalardan nasıl faydalanılacağı üzerinde duruldu.

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması

Bu ders kapsamında kütüphane çalışanlarının hizmetlerini pazarlamaya neden önem vermeleri gerektiği, bu amaçla yapılacak planlamanın içeriğinin nasıl olabileceği ve son olarak yeni teknolojilerden bu bağlamda nasıl yararlanılacağı konuları irdelendi.

Toplumsal Değişim ve Kütüphaneler

İnsanlığın kültürel gelişiminde teknolojinin yol açtığı üç köklü değişimden söz edilebilir. Bunlar; sözlü kültürden yazılı kültüre geçişi sağlayan “yazı”, yazılı kültürden basılı kültüre geçişi sağlayan “matbaa” ve basılı kültürden elektronik kültüre geçişi sağlayan “bilgisayar”dır.  Bu üç olay insanlığın edinmiş olduğu bilgilere erişimi sağlayan kuruluşlar olan kütüphanelerin hem var olmalarına hem de biçimlenmelerine neden oldu.  Bu ders kapsamında yukarıda sözü edilen olaylar ile kütüphanelerin gelişimi arasındaki etkileşim vurgulandı.

Bir Cevap Yazın

Scroll to Top
%d blogcu bunu beğendi: